Ledsagning – hjälp att genomföra

Ledsagning innebär att du får hjälp att utföra någon form av fritidsaktivitet utanför hemmet.

En ledsagare möter upp dig hemma och följer sedan med och hjälper dig att genomföra aktiviteten. Exempel på fritidsaktiviteter kan vara att utföra fysisk aktivitet eller att delta i kulturella sammanhang. Aktiviteterna kan ske vid ett tillfälle eller vara regelbundna.

Ledsagning är till för dig som på grund av funktionsnedsättning behöver hjälp för att kunna delta i sociala och kulturella aktiviteter.

För att få ledsagning ska du göra en ansökan och dina behov utreds tillsammans med en biståndshandläggare.

Vi kan hjälpa dig med ansökan.

Du betalar ingen avgift för ledsagning för att delta i sociala eller kulturella aktiviteter.

När du fått beslut om ledsagning kan du välja oss.

Vem kan få ledsagning?

Ledsagarservice är en bistånds prövad insats. Det innebär att du ansöker om ledsagning hos kommunen. Kommunen utreder behovet av ledsagarservice och beslutar om du är berättigad till insatsen. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Utifrån ditt behov beviljas du ett antal timmar per månad samt för vilka fritidsaktiviteter som ledsagningen gäller.

Ledsagare matchas ihop

Du som är beviljad ledsagning får en ledsagare som passar dina behov och ni bestämmer tillsammans när aktiviteterna ska genomföras. Ledsagarens uppgift är att finnas till hands för dig som beviljats insatsen. Rekrytering av ledsagare sker utifrån dina behov och matchning sker utifrån lämplig utbildning och erfarenhet.

Vad kostar det?

Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader.