Eget val av utförare i hemtjänsten

Kommun har infört valfrihet inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet (LOV). Det innebär att du som beviljats hemtjänst eller ledsagare själv har möjlighet att välja vem som ska utföra dina hemtjänstinsatser. Du kan välja kommunen eller en privat utförare som kommunen godkänt och har avtal med. Syftet är att du ska få ökat inflytande och kunna välja den utförare som passar dig bäst.

Avgift

Du betalar samma avgift oavsett om du väljer kommunen eller ett privat företag som utförare.

Personligt utformade insatser

När du valt Hemvakten AB som din utförare av hemtjänst utser du tillsammans med oss en kontaktman som blir den hos oss som du alltid kan vända dig till med frågor och synpunkter. Det är också denna person som oftast hjälper dig. Vår strävan är att du ska ha så hög personalkontinuitet som möjligt vilket betyder att det är ett fåtal personer som du känner som hjälper dig. Utifrån ditt hemtjänstbeslut upprättar du tillsammans med din kontaktman en individuell genomförandeplan som innehåller vilken hjälp du ska få, vem det är som kommer och på vilka tider hjälpen ska utföras samt vilket mål insatserna har.