Kontakta oss

Hemvakten AB
Prästgatan 26          
75 228 Uppsala
018-15 15 09
E-post: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AaGVtdmFrdGVuLmNvbSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQGhlbXZha3Rlbi5jb208L2E+
Hemvakten AB
Agueligatan 17
733 30 Sala          
018-15 15 09
E-post: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AaGVtdmFrdGVuLmNvbSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQGhlbXZha3Rlbi5jb208L2E+


Verksamhetsansvarig
Youssef Ben Amara
0739-78 59 22
E-post: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AaGVtdmFrdGVuLmNvbSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQGhlbXZha3Rlbi5jb208L2E+

Verksamhetschef
Nazi Farzaneh
018 15 15 09
E-post: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AaGVtdmFrdGVuLmNvbSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvQGhlbXZha3Rlbi5jb208L2E+

Fel på några av fälten
Kontakt